disclaimer

Informatie Uitgever : 

Firmanaam : COUTOT-ROEHRIG SA

Hoofdkantoor : 21 boulevard St Germain   75005 PARIS

Telefoonnummer : 01 44 41 80 80

faxnummer : 01 43 29 16 17

E-mail contact : contact@coutot-roehrig.com

Intracommunautair btw-nr. : FR 57 392 672 796

Handelsregister : Paris B 392 672 796

Maatschappelijk kapitaal : N.V. met een kapitaal van EUR 1.350.000

Verantwoordelijk uitgever : Guillaume Roehrig

 

WET INZAKE AUTOMATISCHE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER : Overeenkomstig artikel 32 van de Franse wet nr. 78-17 van 06.01.1978, gewijzigd in 2004, delen wij u mee dat de gegevens van persoonlijke aard (burgerlijke stand, namenlijsten van de volkstelling, kieslijsten, tabellen m.b.t. de erfopvolgingen en afwezigheden, tabellen van de inschrijvingsregisters, overlijdensberichten, e.d.m.) door COUTOT-ROEHRIG automatisch worden verwerkt om erfgenamen op te sporen. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de betrokken diensten en mogen enkel worden meegedeeld aan de genealogen-onderzoekers. Overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet inzake de automatische verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 38 e.v.) beschikt u over een recht tot inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Ook kunt u zich om gegronde redenen verzetten tegen deze verwerking. Om uw rechten uit te oefenen, gelieve u schriftelijk te wenden tot de dienst "Bases de DonnĂ©es" (databases) op het volgende adres: Coutot-Roehrig, 21 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris (Frankrijk).