Opdrachten

NOTARIS | BEHEERDER VAN GOEDEREN | GERECHTELIJK MANDATARIS | VERZEKERAAR | BANKIER | ADVOKAAT | GEMEENTEBESUUR | MEDE-EIGENAAR
 


Extrait de l'Art.36 de la loi du 23 juin 2006 sur les succession et libéralités : "Le Mandat peut être donné par toute personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession".Onze onderneming kan de volgende opdrachten uitvoeren : 
 

 • Vaststelling en verantwoording van de rechten van erfgenamen (opsporing van de personen, controle van de erfopvolgingen, vertegenwoordiging op verzoek van de erfgenamen in het kader van de afhandeling van de erfopvolging) in Europa en wereldwijd. 
   
 • Lokalisatie van erfgenamen, legatarissen of andere geïdentificeerde personen. 
   
 • Opsporing van eigenaren van onroerende goederen, aandeelhouders en houders van aandeelbewijzen of hun rechthebbenden, of van begunstigden van levensverzekeringscontracten. 
   
 • Bepaling van de herkomst van onroerende goederen 
   
 • Bijstand om vermogens op te eisen (onbeheerde nalatenschappen) 
   
 • Bevestiging van het vermoeden van afwezigheid 
   
 • Samenstelling van dossiers met het oog op een verandering of toevoeging van naam 
   
 • Diverse onderzoeken (lokalisatie van activa)

 

Welke opdrachten kunt U ons toevertrouwen  ?
 

 • onbetaalde lasten, opsporing van erfgenamen van overleden eigenaars
 • opsporen van eigenaars van onroerende goederen

 • opstellen van een oorsprong van eigendom

 • opsporen van adressen en personen met een ongekend adres

 • vaststellen van de rechten van erfgenamen

  • opsporen van personen

  • verifiëren van wettelijke devoluties

 • lokalisatie van erfgenamen

  • eigenaars, mede-eigenaars

  • Frankrijk en het buitenland

 

Gemeentebestuur ?

Volgens een circulaire van 8 maart 2006 betreffende de toepassingsvoorwaarden van artikel 147 van de wet n°2004 809 van 13 augustus 2004 houdende de lokale bevoegdheden en verantwoordelijkheden: "komt het de gemeentebesturen die een eigendomsrecht willen uitoefenen op goederen zonder eigenaar toe zich er voorafgaand van te vergewissen dat de betrokken goederen inderdaad beschouwd kunnen worden als hebbende geen eigenaar" 

Onze opdrachten: 
 

 • lokaliseren van verdwenen eigenaars
 • opsporen van erfgenamen van gekende eigenaars
 • uitvoeren van een onderzoek voordat een gemeente haar eigendomsrecht wil uitoefenen op een goed zonder eigenaar
   

In bijna al onze dossiers worden onze opzoekingen verricht zonder kosten voor het gemeentebestuur, maar ten laste van de teruggevonden erfgenamen