GWARANCJE


 

GWARANCJE ZAPEWNIANE PRZEZ FIRMĘ: 
 

  • gwarancja wywiązania się ze zobowiązania poszukiwań na mocy umowy, zabezpieczającej klienta przed ryzykiem spadkowym,
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej,
  • gwarancja finansowa właściwego wykorzystania powierzonych środków pieniężnych,
  • Certyfikat ISO 9001,
  • podpisanie porozumienia o partnerstwie kancelarii genealogicznych i notarialnych (4 czerwca 2008 r.),
  • członek Narodowej Izby Genealogów (fr. C.N.G),
  • członek założyciel Stowarzyszenia Związków Zawodowych Genealogów Profesjonalnych (fr. U.S.G.P.) i sygnatariusz karty jakości Stowarzyszenia.

 

HONORARIUM : 
 

Honorarium określone w proponowanej klientowi umowie jest pobierane jedynie w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy spadkowej, o którym firma poinformowała klienta. Jeżeli okaże się jednak, że długi spadkowe przewyższają aktywa spadku, pokrywamy wszystkie koszty poniesione w związku z daną sprawą.

Wysokość honorarium zależy od rodzaju zlecenia. Ustala się ją w następujący sposób:

 

Ujawnienie spadku
 

Wysokość honorarium jest obliczana od udziału netto spadkobiercy, tj. po zapłaceniu podatku spadkowego i wszystkich kosztów związanych z likwidacją spadku (zob. główne etapy regulacji działu spadku w zakładce„Informacje praktyczne”).

Jest to procent naliczany od udziału odnalezionego spadkobiercy; jego wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa i wartości masy spadkowej.

Kwota ta pokrywa koszty badań genealogicznych (podróże genealoga, poszukiwania, badania itd.) oraz wynagrodzenie.

Klient (spadkobierca) jest zabezpieczony przed ewentualnym ryzykiem jakichkolwiek długów.

 

Potwierdzenie przejścia spadku na spadkobiercę / odnajdywanie osób

 

Na wniosek notariusza firma Coutot-Roehrig dokonuje potwierdzenia prawa do spadku i sprawdza, czy nie pominięto żadnych spadkobierców. Bierze za te czynności stosowną odpowiedzialność.

Wynagrodzenie ma postać ryczałtowego honorarium, określanego z góry.