Działalność

NOTARIUSZ | ZARZĄDCA MAJĄTKU | PEŁNOMOCNIK WYZNACZONY PRZEZ SĄD | TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE | BANK | ADWOKAT | URZĄD MIASTA/GMINY | WSPÓŁWŁAŚCICIEL
 


Extrait de l'Art.36 de la loi du 23 juin 2006 sur les succession et libéralités : "Le Mandat peut être donné par toute personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession".Nasza Spółka może realizować różne zadania, takie jak : 
 

 • ustalanie i uzasadnianie prawa do spadku (poszukiwanie osób, weryfikacja prawa do spadku, występowanie w imieniu spadkobierców na ich życzenie w ramach regulowania sprawy spadkowej) w Europie i poza nią
   
 • odnajdywanie spadkobierców, zapisobierców i innych określonych osób, 
   
 • poszukiwanie właścicieli nieruchomości, właścicieli akcji i udziałów lub ich spadkobierców bądź beneficjentów umów ubezpieczenia na życie, 
   
 • ustalenie tytułu własności nieruchomości, 
   
 • pomoc w dochodzeniu należności (rachunki bezdziedziczne), 
   
 • potwierdzenie domniemania zaginięcia, 
   
 • opracowanie dokumentów w celu zmiany nazwiska lub dodania nazwiska, 
   
 • poszukiwania różnego typu (odnajdywanie aktywów spadku).

 

Zarządca majątku :
 

Jakie zadania można nam zlecać? 

 

 • należne opłaty, poszukiwanie spadkobierców zmarłych właścicieli,
   
 • poszukiwanie właścicieli nieruchomości,
   
 • ustalanie prawa własności,
   
 • poszukiwanie i odnajdywanie adresów oraz osób (niezamieszkałych pod wskazanym adresem),
   
 • ustalanie prawa do dziedziczenia:
  • poszukiwanie osób,
  • weryfikacja prawa do spadku,
    
 • odnajdywanie spadkobierców:
  • właścicieli, współwłaścicieli,
  • we Francji i w innych krajach.

 

Urząd miasta/gminy :
 

Zgodnie z okólnikiem z 8 marca 2006 r. dotyczącym zasad stosowania artykułu 147 ustawy nr 2004 809 z 13 sierpnia 2004 r. w sprawie praw i obowiązków władz lokalnych: „Władze gmin, pragnące skorzystać z prawa własności wobec mienia bezpańskiego, winno się zachęcać do uprzedniego sprawdzenia, czy dany majątek rzeczywiście może być uznany za mienie bezpańskie”.

Zadania firmy : 

 • odnajdywanie zaginionych właścicieli,
 • poszukiwanie spadkobierców znanych właścicieli,
 • realizacja wstępnych badań, zanim władze lokalne wykonają swoje prawo własności i przejmą mienie bezpańskie.

W wielu sprawach niemal wszystkie poszukiwania, jakich się podejmujemy, nie wiążą się z żadnymi opłatami ze strony władz lokalnych. Są przeprowadzane na koszt odnalezionych spadkobierców.